Euro

Fiscaliteit

Het begrip “fiscaliteit” zeult een wrede reputatie mee. Fiscaliteit is complex en voortdurend in beweging, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Ze is synoniem zowel met wettelijke verplichtingen als met bron van opportuniteiten, maar haar leesbaarheid en uitvoerbaarheid zijn niet altijd haar grootste kwaliteiten. 

Men mag echter haar grote pricipes niet miskennen, waaronder de vrije keuze van de minst belaste weg en het recht op rechtzekerheid. 

Als accountant en belastingconsulent proberen wij op basis van kennis en expertise en met gespecialiseerde en up-to-date vorming u een voordeel te bezorgen in het kader van gerichte acties in de vorm van bijstand of overleg aangaande diverse fiscale aangelegenheden. Hierbij trachten wij o.a. een meerwaarde te bieden met:

Onze werkzaamheden bestaan uit

 • Het vervullen van de fiscale verplichtingen
 • Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
 • Opmaak en verzending van belastingaangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, en fiscale bijlagen volgens de boekhoudkundige elementen
 • Opmaak en verzending van periodieke BTW-aangiftes
 • Opmaak van de jaarlijkse lijst van btw-plichtige afnemers – bestudering van alle op de btw betrekking hebbende vragen of vraagstukken
 • Opmaak van opgaven 325.10, 325.20 en 325.50 en fiches 281.10, 281.20 en 281.50 e.a.
 • Opmaak van aangiften in de roerende voorheffing, verschuldigd op interesten, dividenden en royalty`s
 • Voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles, in geval van een vraag om inlichtingen, bezwaar of rechtsvordering, zowel op regionaal, federaal als lokaal vlak – nazicht van de aanslagen – opvolging van betwistingen
 • De dagelijkse of periodieke fiscale opvolging van uw onderneming
 • Instaan voor het opstellen, controleren en verzenden, indien gepast langs elektronische weg, van uw periodieke en jaarlijkse aangiftes evenals de nuttige fiscale formulieren en bijlagen
 • Berekenen van de voorafbetalingen
 • Nazien van de aanslagen na inkohiering
 • Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige of van zijn advocaat, kan de rechter de accountant horen in zijn schriftelijke of mondelige toelichting ter zitting, over elementen die betrekking hebben op feiten of rechtsvragen in verband met de toepassing van het boekhoudrecht (artikel 728, §2, Ger. Wetboek)
 • Raadpeging van de dossiers bij de bevoegde fiscale autoriteit
 • Fiscale expertise per type van belasting: personenbelasting, vennootschapbelasting, belasting van niet-rijkswoners, btw en registratierechten, begrip en gebruik van internationale fiscale conventies
 • Voorstellen voor fiscale optimalisering: alternatieve bezoligingsvormen, optimalisering van de fiscale en finaciele verhoudingen tussen bedrijfsleiders en hun vennotschap
 • Strategieen inzake winstverdeling