DIDDEN ACCOUNTANCY richt zich voornamelijk op dienstverlening aan KMO`s, zowel vennootschappen als vrije beroepen en zelfstandige eenmanszaken (in hoofd-, of bijberoep). Ook andere personen die begeleiding en/of advies nodig hebben op het vlak van accountancy of fiscaliteit kunnen bij ​DIDDEN ACCOUNTANCY terecht.

De dienstverlening bestaat o.a. uit:

1. Begeleiding bij de oprichting van een onderneming

 • Begeleiding starters.
 • Begeleiding bij opstart ondernemingsactiviteiten.
 • Opstellen financieel plan.
 • Begeleiding en adviesverlening bij de oprichting van vennootschappen (keuze van rechtsvorm, soort vennootschap, statuut, enz.), bijstand bij keuze juridische structuur die het meest passend is bij de beroepsactiviteit.
 • Vervullen van opstartformaliteiten.

2. Boekhouding/Accountancy

 • Organisatie, het voeren van, en het toezicht op, de boekhouding en de wettelijke stukken.
 • (Elektronische) begeleiding bij het opstarten van een algemene boekhouding.
 • Adviezen en/of assistentie aangaande de invoering van geinformatiseerde boekhoudsystemen.
 • Volledige of gedeeltelijke outsorcing van de dienst boekhouding.
 • Periodieke (en hoe dan ook op kwartaalbasis uitgevoerde) opmaak van de saldi, dagboeken en boekhoudkundige historische overzichten.
 • Opstelling van de interne jaarrekening.
 • Opstelling van de balans, de resultatenrekening en de toelichting (meer bepaald volgens het formaat van de Natinale Bank van België).
 • Nazicht en correctie van elk boekhoudstuk, ongeacht de vraag of er een attestering of een expertiseverlag uit voortvloeit bedoeld om an derden te worden overhandigd.
 • Praktische toepassing van het boekhoud- en financieel recht voor KMO`s.
 • Wettelijke controle van de boekhoudbescheiden die tot een officiele attestering leidt.
 • Adviezen inzake management en prognosestelling.
 • Adviezen inzake het statuut van zelfstandige medewerkers of loontrekkenden.
 • Bijstand bij het instellen of wijzigen van het sociaal statuut, bijstand bij het vervullen van formaliteiten.
 • Analyse van de kostprijs van het personeel en raming van de socialen bijdragen.
 • Steun, premies en subsidies en andere maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
 • Bepaling van de waarde van de onderneming.

3. Fiscaliteit

Het begrip "fiscaliteit" zeult een wrede reputatie mee. Fiscaliteit is complex en voortdurend in beweging, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Ze is synoniem zowel met wettelijke verplichtingen als met bron van opportuniteiten, maar haar leesbaarheid en uitvoerbaarheid zijn niet altijd haar grootste kwaliteiten. Men mag echter haar grote pricipes niet miskennen, waaronder de vrije keuze van de minst belaste weg en het recht op rechtzekerheid. Als accountant en belastingconsulent probeer ik op basis van kennis en expertise en met gespecialiseerde en up-to-date vorming u een voordeel te bezorgen in het kader van gerichte acties in de vorm van bijstand of overleg aangaande diverse fiscale aangelegenheden. Hierbij tracht ik o.a. een meerwaarde te bieden met:

 • Het vervullen van de fiscale verplichtingen.
 • Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening.
 • Opmaak en verzending van belastingaangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, en fiscale bijlagen volgens de boekhoudkundige elementen.
 • Opmaak en verzending van periodieke BTW-aangiftes.
 • Opmaak van de jaarlijkse lijst van btw-plichtige afnemers - bestudering van alle op de btw betrekking hebbende vragen of vraagstukken.
 • Opmaak van opgaven 325.10, 325.20 en 325.50 en fiches 281.10, 281.20 en 281.50 e.a.
 • Opmaak van aangiften in de roerende voorheffing, verschuldigd op interesten, dividenden en royalty`s.
 • Voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles, in geval van een vraag om inlichtingen, bezwaar of rechtsvordering, zowel op regionaal, federaal als lokaal vlak - nazicht van de aanslagen - opvolging van betwistingen.
 • De dagelijkse of periodieke fiscale opvolging van uw onderneming.
 • Instaan voor het opstellen, controleren en verzenden, indien gepast langs elektronische weg, van uw periodieke en jaarlijkse aangiftes evenals de nuttige fiscale formulieren en bijlagen.
 • Berekenen van de voorafbetalingen.
 • Nazien van de aanslagen na inkohiering.
 • Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige of van zijn advocaat, kan de rechter de accountant horen in zijn schriftelijke of mondelige toelichting ter zitting, over elementen die betrekking hebben op feiten of rechtsvragen in verband met de toepassing van het boekhoudrecht (artikel 728, §2, Ger. Wetboek).
 • Raadpeging van de dossiers bij de bevoegde fiscale autoriteit.
 • Fiscale expertise per type van belasting: personenbelasting, vennootschapbelasting, belasting van niet-rijkswoners, btw en registratierechten, begrip en gebruik van internationale fiscale conventies.
 • Voorstellen voor fiscale optimalisering: alternatieve bezoligingsvormen, optimalisering van de fiscale en finaciele verhoudingen tussen bedrijfsleiders en hun vennotschap.
 • Strategieen inzake winstverdeling.

4. Bij wet geregelde opdrachten - bijzondere controleverslagen opgesteld in het kader van het Wetboek van Vennootschappen
 • Uitvoeren bijzondere opdracht als extern accountant bij omzetting van een vennootschap.
 • Uitvoeren bijzondere opdracht als extern accountant bij ontbinding en vereffening van een vennootschap.​​